T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Qui pot accedir al servei de les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte?

Qui pot accedir al servei de les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte?

Les Oficines d'Assistència a les Víctimes estan dedicades a tot tipus de víctimes de delictes, tant directes com indirectes.

Víctimes directes

Són víctimes directes:

 • Tota persona física que haja patit un dany o perjuí sobre la seua pròpia persona o patrimoni, en especial lesions físiques o psíquiques, danys emocionals o perjuís econòmics directament causats per la comissió d'un delicte.

 • Els fills i filles menors els que estiguen subjectes a tutela, guarda o custòdia de les dones víctimes de violència de gènere o de persones víctimes de violència domèstica també seran considerats víctimes directes d'aquest tipus de violència.

Víctimes indirectes

Són víctimes indirectes, en els casos de mort o desaparició d'una persona que haja sigut causada directament per un delicte:

 • El seu cònjuge no separat legalment o de fet i els fills de la víctima o del cònjuge no separat legalment o de fet que, en el moment de la mort o desaparició de la víctima, hi convisqueren.

 • La persona que fins al moment de la mort o desaparició hi haguera estat unida per una anàloga relació d'afectivitat i els fills d'aquesta que, en el moment de la mort o desaparició de la víctima, hi convisqueren.

 • Els seus progenitors i parents en línia recta o col·lateral dins del tercer grau que es trobaren davall el seu guarda i les persones subjectes a la seua tutela o curatela o que es trobaren davall el seu acolliment familiar.

 • En cas de no existir els anteriors, els altres parents en línia recta i els seus germans, amb preferència, entre ells, del qui ostentara la representació legal de la víctima".

Violència de gènere

La Xarxa OAVD presta especial atenció a les víctimes de la violència de gènere i per això les seues oficines poden ser utilitzades com a organismes de coordinació de les ordres d'allunyament en casos de maltractament per violència domèstica.

Col·lectius vulnerables

La Xarxa OAVD presta especial atenció als col·lectius amb una major vulnerabilitat com a víctimes:

 • de violència de gènere

 • menors d'edat

 • amb qualsevol tipus de diversitat funcional

 • en situació d'exclusió social,

 • de tràfic d'éssers humans

 • d'agressions sexuals

 • de delictes d'odi

 • de terrorisme

Per a això es desenvolupen protocols específics.