T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Què és la nova Xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte?

Què és la nova Xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte?

La Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte es configura com un servei de caràcter públic, gratuït i multidisciplinari.

La finalitat de les Oficines és prestar informació, assistència i/o atenció coordinada a víctimes de delictes, testimonis i persones en situació de risc, com a conseqüència del seu contacte circumstancial amb el delicte.

Les oficines presten una assistència integral i especialitzada que comprèn atenció jurídica, psicològica i social durant tot el procediment i inclús després de la seua finalització. També promouen mesures de justícia restaurativa, els recursos tendents a garantir la seguretat de les víctimes i actuen, a més, com a punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domestica i de gènere que adopten els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.

Un nou model d'assistència i protecció integral al servei de la víctima

La nova xarxa facilita a víctimes i testimonis no sols els recursos necessaris per a garantir la seua seguretat sinó també, assistència integral i especialitzada. A més d'oferir assistència lletrada, la Xarxa d'oficines proporciona assessorament psicològic i social. Així doncs, se supera aquest model i s'amplia la xarxa assistencial per a garantir el dret de les víctimes.

Les persones, primer

El Govern del Botànic ha fet de l'atenció a les persones l'eix de tota la seua política. Si algú ha patit les conseqüències d'un delicte, especialment si aquest ha sigut de caràcter violent, és necessari que tots els recursos de l'Administració es posen a la seua disposició. D'una banda per a orientar-lo en el procés judicial si fóra necessari; i, sobretot,  per a atendre'l des del punt de vista psicològic i social a fi que puga superar un episodi tan traumàtic. Per a això, el Consell posa en marxa un  projecte pioner a Espanya d'atenció integral a les víctimes d'un delicte.

Un dret de les víctimes

El Consell entén com una prioritat el suport a les víctimes dels delictes i l'efectivitat dels seus drets. Per això, assegura els mitjans necessaris per a garantir els drets de les víctimes. Aquesta tasca ha de realitzar-se per mitjà de la gestió directa d'una xarxa d'oficines que garantisquen la protecció integral des de tots els àmbits. D'aquesta manera, l'atenció a les víctimes es converteix en un dret per a elles i en un deure per a les administracions públiques, més enllà que hagen formalitzat una denúncia o no.

Servei públic i gratuït

L'OAVD és un servei universal, gratuït i que pot usar qualsevol independentment d'on s'haja patit el delicte. Dóna resposta a les víctimes tant en l'àmbit jurídic com en el psicològic i social i les ajuda per tal que reben les mesures de justícia restaurativa a què tinguen dret (indemnitzacions, compensacions, etc.).